ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.บราเดอร์ส

C.K .BROTHERS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516012306
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/4/2516 พ.ศ. (51 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/4/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,090,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์