ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครปฐมฟิล์ม

NAKORN PRATHOM FILM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103515023100
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2515 พ.ศ. (51 ปี 5 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/12/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 49 ถนนราชมรรคา ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์