ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมพันธุ์เธียรเตอร์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512007201
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/5/2512 พ.ศ. (55 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
7/5/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 666 ถนนประชาราษำร์สาย 2 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์