ห้างหุ้นส่วนสามัญ พัฒนากรการยนต์

PHATNAKORN THEATRE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499000839
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/5/2499 พ.ศ. (67 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/5/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 525 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์