ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงภาพยนตร์มหาชัย

MAHACHAI THEATRE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001095
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
4/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 30 ถนนซอยสองพระ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์