บริษัท ฮั่วเฮงจั่น จำกัด

HUA HENG CHAN CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105483000063
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2483 พ.ศ. (84 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/4/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1035 ถนนคลองหลวง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว