ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนานุวัฒน์ (ไทยเสรี)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001656
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2496 พ.ศ. (70 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7 หมู่ที่ 9 ซอยอ่อนนุช แขวงสวนหลวง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว