ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิตต์ศิริไทย

CHIT SIRI THAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000156
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2502 พ.ศ. (65 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/1/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 48 หมู่ 5 ริมคลองตัน แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว