ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิ้มเสงฮง(ยุ่นกี่)

KIM SENG HONG YONG KEE

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490001468
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/4/2490 พ.ศ. (76 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
15/4/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67 ถนนปากคลองผดุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว