ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตรีสิงห์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002809
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
14/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง - หมู่ที่ 6 ถนนหลวง ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว