ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟเฮงล่งจั่น

NANGSOIPHA LIMITED PARTERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000667
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/11/2490 พ.ศ. (76 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/11/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 310,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ริมคลองพระโขนง แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว