บริษัท เปงเอี่ยมเสง จำกัด

PENG YAM SENG COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105482000566
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2482 พ.ศ. (85 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
16/3/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 500 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว