ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรเกียรติเทรดดิ้ง

AMOUR KIERTI TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001165
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 71 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค