ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ช.ฟาร์มาซี

C.H PHARMACY

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494003334
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 147/76 ถนนจักรเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค