ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญโอสถ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497003068
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2497 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 77/1 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค