ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำโรงธัญญะกิจ

SAM RONG THUNYAKIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500004121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
19/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 91 หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว