ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข้าวชัยศิริ

CHAI SIRI RICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001416
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/10/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 670 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว