ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอนกผล

ANEG PHOL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495001947
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
29/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 789 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว