ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไฟธัญญาสวัสดิ์

DHANYASWAT RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000703
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1 หมู่ที่ 3 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว