ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฯสมบูรณ์กิจ

PLENTY BUSINESS BANGKOK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006183
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
15/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 111 ถนนจันทโรจน์วงศ์ (ซอยราชครู) แขวงสามเสนใน* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว