ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีไทยเฮงเส็ง

THAI HENG SENG RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001297
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง หมู่ 3 ริมคลองแสนแสบ แขวงคลองกุ่ม* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว