ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีลี่หงวนฮะฮวด

NGUAN HAH HUAT RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503001921
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 983/23 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว