ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีตันชูเกียรติ

TANCHOUKIET RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005977
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/9/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 24 หมู่ที่ 3 แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว