บริษัท คาร์กิลล์เท็กซ์เจอร์ไรเซอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

CARGILL TEXTURIZERS (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550094745
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2550 พ.ศ. (16 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/9/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 21 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น