บริษัท ชลเจริญกรุ๊ป จำกัด

CHOLCHAROEN GROUP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563181781
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
24/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 127,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 581 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น