ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการเกษตร

CHOKCHAIKANKASED LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0713549001057
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/10/2549 พ.ศ. (17 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/10/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9 หมู่ที่ 17 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น