บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา จำกัด

ARTCHASIMA FUOUR INDUSTRY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305541000081
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2541 พ.ศ. (26 ปี 4 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/1/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 108 หมู่ที่ 9 ถนนราชสีมา-เสิงสาง ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น