บริษัท ดี ดี สตาร์ช จำกัด

D D STARCH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560055785
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2560 พ.ศ. (7 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/4/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 115 อาคารปรีดาวิว ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น