บริษัท สยามแบมบูชีต จำกัด

SIAM BAMBOO SHEET CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524008837
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2524 พ.ศ. (43 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/4/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 5 ซอยน้อมจิต ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้