บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. (ไม้หมอน) จำกัด

A.I.C.E. (MAIMON) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524018964
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2524 พ.ศ. (42 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/8/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1 อาคารเอ.ไอ.ซี.อี.(ศูนย์การค้าเฉลิมโลก) ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้