บริษัท ข้าวแสงนิล จำกัด

KHOW SHEANGNIL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105501001976
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
13/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 69 ถนนตรอกกัปตันบุช แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว