บริษัท ชาร์เตอร์คิง จำกัด

CHATERKING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525025077
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2525 พ.ศ. (41 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/7/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 115-115/1 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว