บริษัท ข้าวตะวันออก จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525028629
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2525 พ.ศ. (41 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/8/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 121/66 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว