บริษัท ข้าวประชากรไทย จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525028840
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/8/2525 พ.ศ. (41 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
11/8/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29/16 หมู่ที่ 7 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว