ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายัณห์กิจก่อสร้าง

SAYANKIT CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005833
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/11/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 422/1 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์