ห้างหุ้นส่วนจำกัด 58 นฤมิต

THE FIFLY EIBHT NARUMIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501004205
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 242/2 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์