ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเหรียญชัย

SAMRIEN CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001579
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
19/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 745/15 ถนนเพ็ชรบุรี แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์