ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านฝิ่นศรีสอาด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494003296
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/5/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
29/5/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 17-19 ถนนเจริญเวียง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป