ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงยาฝิ่นบำเพ็ญบุญ

NON.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102500000892
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2500 พ.ศ. (67 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/4/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 12/4 ในตลาดบำเพ็ญบุญ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป