ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซุ่นฮวดเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102499001932
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2499 พ.ศ. (67 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1216 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี