ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญชัย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001761
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2496 พ.ศ. (70 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 24,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 82 ริมคลองมอญ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี