ห้างหุ้นส่วนสามัญ ธนไพศาล

THON PAISAL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492000043
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 36,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 29 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี