ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงย้อมผ้าซุ่นฮะฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497001099
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/7/2497 พ.ศ. (69 ปี 10 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/7/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2284 ถนนอิสสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี