ห้างหุ้นส่วนสามัญ เฮ้งเต็กฮะ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493002376
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/12/2493 พ.ศ. (73 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
14/12/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 244 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี