ห้างหุ้นส่วนสามัญ เต็กเซ่งเชียงฮั้วกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102483000354
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/8/2483 พ.ศ. (83 ปี 8 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
23/8/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 184ฌ,184ญ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี