ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเฮง

THAI HENG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000512
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/10/2491 พ.ศ. (75 ปี 6 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/10/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1977 ถนนซอยวัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการย้อมสี