ห้างหุ้นส่วนสามัญ หนังไทย

REGISTERED ORDINARY PARTHERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493000942
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 803ฌ.3 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46202 การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช