ห้างหุ้นส่วนสามัญ สหะชัยการค้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102491000104
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2491 พ.ศ. (75 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
30/4/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2060 ตรอกข้าวหลาม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)