บริษัท อะควาเฟนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

AQUAFENCE (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555055501
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/4/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/4/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 888/143 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)