บริษัท เอ็น แซด ไทยอินดัสตรีส์ จำกัด

N.Z. THAI INDUSTRIES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526019330
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2526 พ.ศ. (41 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
13/5/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18/2 ซอยศาสนา ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)